Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Fytotechnika Dozvěte se vše důležité o oboru

Novinky na oboru

Fytotechnický studijní obor

vychází z dlouholeté tradice sahající až do počátku existence zemědělského vysokoškolského studia v ČR a v Brně zvlášť. Lze jej studovat na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a to ve třech stupních.

Fytotechnický studijní obor

V bakalářském studijním stupni se student seznámí se základními obory, které jej budou profilovat k uplatnění zejména v zemědělské prvovýrobě v oblasti řízení úseků pěstování rostlin, v zemědělském nákupu a ve službách pro zemědělství. Absolvent může pracovat ve středním a vyšším managementu. Je orientován zejména na zajištění rostlinné produkce v zemědělské prvovýrobě běžných i speciálních plodin. Je schopen zabezpečit uplatnění rostlinné produkce při zpracování v nejrůznějších odvětvích. Kromě produkce je schopen zajišťovat také posklizňovou úpravu rostlinné produkce a skladování s ohledem na její kvalitu a možnosti uplatnění odbytu. Je schopen zajistit rostlinné suroviny pro vnitropodnikové zpracování. Získané vědomosti může uplatnit také při zpracování v dalších odvětvích průmyslu především v oblasti kontroly jakosti vstupních surovin. Absolvent bakalářského studijního stupně se může uplatnit také v zemědělském výzkumu, šlechtění a semenářství, v odrůdovém zkušebnictví , distribuci osiva a sadby. Nezanedbatelná je také možnost uplatnění v oblasti distribuce agrochemikálií a zemědělské techniky.

Je připraven využívat všechny dostupné nástroje a mechanismy poskytované státem v rámci resortních ministerstev (MZe, MPO, MŽP) a EU. Je vybaven teoretickými a praktickými znalostmi pro poskytování poradenské činnosti v oblasti rostlinné výroby a služeb pro rostlinnou výrobu.

Navazující magisterský obor Fytotechnika je zaměřen na rozvoj teoretických znalostí v oblasti produkčních procesů rostlin, regulace škodlivých činitelů, zpracování a hodnocení kvality rostlinných produktů a jejich využití. Poznání podstaty procesů a možností jejich regulace je základem managementu všech podniků, zabývajících se rostlinnou výrobou, zpracováním vypěstovaných produktů v dalších navazujících odvětvích a je zároveň předpokladem produkce kvalitních potravin.

Absolvent magisterského studijního stupně fytotechnického oboru, vybavený znalostmi o základních principech fungování biologických a dalších procesů, bude schopen vykonávat řídící pozice v podnicích, zabývajících se zemědělskou prvovýrobou, zpracováním, distribucí a obchodem se zemědělskými komoditami, poradenstvím, službami, šlechtěním, ochranou rostlin atd. Získá znalosti z oblastí psychologie, managementu a řízení podniků, využívání přírodních a lidských zdrojů, otevírají široký prostor pro uplatnění absolventů také v mnoha dalších oborech lidské činnosti.

Cílem doktorského studijního stupně je zvyšování znalosti studentů v oblasti pěstování polních plodin tak, aby poznali zásady konvenčního, integrovaného, ekologického a precizního způsobu hospodaření na půdě i tvorby pěstitelských postupů a mohli analyzovat polní hospodářství a rozvíjet výzkum. Na základě znalosti předností a nedostatků různých způsobů hospodaření hodnotit a naplňovat kritéria trvale udržitelného rozvoje, zvyšovat úrodnost půdy a omezovat dopady na životní prostředí. Hlavním cílem je poznání a osvojení si metod vědecké práce v oboru. V doktorském stupni studia je student již zcela samostatný, pod vedením školitele naplňuje cíle v oblasti, kterou si vybral. Naučí se pochopit teoretické základy hlavních oborů: především získá znalosti o vzájemných souvislostech mezi genotypem – rostlinou – porostem – prostředím. Dále získá schopnosti provádět výzkum v různých oborech fytotechniky a aplikovat výsledky výzkumu na velmi vysoké úrovni. Absolvent při studiu získá schopnost týmové spolupráce ve výzkumu. Vědecké poznatky získané při výzkumu bude schopen publikovat, případně navrhnout uplatnění výsledků k praktickému využití.

Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…