Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Procento zornění se v ČR pohybuje v tomto rozpětí (vyjádřeno podílem orné půdy z celkové výměry zemědělského fondu):
2. Které druhy plevelů mohou negativně působit přímo na člověka?
3. Plodem brambor je:
4. Kategorie trvalých kultur zahrnuje tyto položky:
5. Kolikrát se může přeset osivo hybridů?
6. Běžné členění zemědělského půdního fondu v ČR je následující:
7. Jak jsou vyjádřeny konkrétní vlastnosti bonitovaných půdně ekologických jednotek?
8. Genetická variabilita se vytváří:
9. Aktuální zaplevelení je:
10. Rajonizace v oblasti pěstování rostlin je termín pro:
11. Hlíznaté okopaniny pěstované na malých plochách jsou?
12. Co je cílem podmítky?
13. Jak se reprodukují odrůdy?
14. Podmítka se provádí po sklizni:
15. Co je diverzifikace polních plodin?
16. V historii střídání plodin se uplatňoval tzv. trojpolní (trojhonný) systém. Rotující části se označovaly:
17. Průměrná cukernatost bulev cukrovky je:
18. Dusíkem se nepřihnojují jarní obilniny dávkou:
19. LPIS je:
20. Kategorie trvalých travních porostů zahrnuje tyto položky:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…