Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Plodina, která vyžaduje organické hnojení?
2. Průměrný výnos chmele se pohybuje v ČR v rozmezí:
3. Který ústav v ČR uznává osivo a sadbu?
4. Které plodiny jsou po sobě nesnášenlivé:
5. Genetická diverzita se uchovává:
6. Fenologické stupnice slouží ke sledování:
7. Len setý je především pěstován jako:
8. Co rozumíme zaplevelující rostlinou?
9. V současné době jsou uplatňovány tři typy kategorizace zemědělského území:
10. Používání minimalizačních technologií zpracování půdy vede ke:
11. Problematika udržitelnosti agrosystémů zahrnuje dimenze:
12. Jak jsou vyjádřeny konkrétní vlastnosti bonitovaných půdně ekologických jednotek?
13. „Precizní zemědělství“ je založeno především na:
14. Který zpracovatelský zásah není používán v soustavě minimalizačního zpracování půdy:
15. Vláčení porostů obilnin pomocí prutových bran je mechanický plevelohubný zásah, který:
16. Označení rostlin C3 a C4 vyjadřuje:
17. Do chmelařských oblastí nepatří:
18. Kolikrát se může přeset osivo hybridů?
19. Které rostlinné druhy, pěstované na orné půdě se tradičně používají k technickým účelům?
20. Jak se reprodukují odrůdy?
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…