Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Středně hluboká orba je orba na hloubku:
2. Která skupina plodin se označuje jako sponové plodiny?
3. Konvenční hospodaření je zaměřeno na:
4. Který ústav v ČR uznává osivo a sadbu?
5. Co je odrůda?
6. Které druhy plevelů mohou negativně působit přímo na člověka?
7. Která obilnina je nejnáročnější na výběr dobré předplodiny:
8. Sled plodin v kentském osevním postupu je:
9. Fenologické stupnice slouží ke sledování:
10. Jaký výchozí materiál se používá pro novošlechtění?
11. Jak jsou definovány půdoochranné technologie zpracování půdy a zakládání porostů plodin:
12. V integrovaném způsobu hospodaření je výnos nejvíce ovlivňován:
13. Užitkovým směrem pěstování brambor nejsou:
14. Co je to kmen?
15. Podmítka se provádí po sklizni:
16. V historii střídání plodin se uplatňoval tzv. trojpolní (trojhonný) systém. Rotující části se označovaly:
17. Která skupina plodin se označuje jako sponové plodiny:
18. Které odrůdy se mohou pěstovat v ČR?
19. Který z uvedených plevelů patří do skupiny přezimujících plevelů?
20. Hlíznaté okopaniny pěstované na malých plochách jsou?
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…