Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Poměr C:N (uhlíku ku dusíku) je významný:
2. Středně hluboká orba je orba na hloubku:
3. Sled plodin v kentském osevním postupu je:
4. Do čeledi lipnicovitých nepatří tyto obilniny:
5. Která skupina plodin se označuje jako sponové plodiny?
6. Jaká je definice "potenciálního zaplevelení půdy"?
7. Rajonizace v oblasti pěstování rostlin je termín pro:
8. Vyberte kombinaci sledu dvou plodin, která je nereálná:
9. Nejvíce pěstovanou speciální plodinou v ČR je:
10. V historii střídání plodin se uplatňoval tzv. trojpolní (trojhonný) systém. Rotující části se označovaly:
11. Plodina, která vyžaduje organické hnojení?
12. Výnos obilnin neovliňuje:
13. Při produkci osiva se dělá:
14. Genetická variabilita se vytváří:
15. Ekologické zemědělství:
16. Sled plodin v norfolkském osevním postupu je:
17. Které odrůdy se mohou pěstovat v ČR?
18. LPIS je:
19. Který z uvedených plevelů patří do skupiny přezimujících plevelů?
20. Při používání minimalizačních technologií dochází ke:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…