Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Jednoletou olejninou není:
2. Které základní typy půdní úrodnosti rozeznáváme?
3. Běžné členění zemědělského půdního fondu v ČR je následující:
4. Vláčení porostů obilnin pomocí prutových bran je mechanický plevelohubný zásah, který:
5. Osevní postup je:
6. Která obilnina je nejnáročnější na výběr dobré předplodiny:
7. Hlavními vegetačními faktory pro polní plodiny (a jiné rostliny) jsou:
8. Dobrou autoregulační schopnost mají tyto rostlinné druhy:
9. Genetická diverzita se uchovává:
10. Který ústav v ČR uznává osivo a sadbu?
11. Jaké jsou důležité vlastnosti osiva?
12. Jak jsou definovány půdoochranné technologie zpracování půdy a zakládání porostů plodin:
13. Typy odrůd jsou:
14. Nejvíce pěstovanou speciální plodinou v ČR je:
15. Jakého typu se šlechtí odrůdy žita?
16. Krajinotvorná funkce pěstování rostlin spočívá v:
17. Poměr C:N (uhlíku ku dusíku) je významný:
18. „Precizní zemědělství“ je založeno především na:
19. Sled plodin v norfolkském osevním postupu je:
20. Podstatou škodlivosti plevelů v porostech polních plodin je:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…