Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Poměr C:N (uhlíku ku dusíku) je významný:
2. Typy hybridních odrůd u kukuřice:
3. Inventarizace porostů polních plodin je součástí:
4. Plodina, která vyžaduje organické hnojení?
5. Co je odrůda?
6. V historii střídání plodin se uplatňoval tzv. trojpolní (trojhonný) systém. Rotující části se označovaly:
7. Biologický výnos se vyjadřuje jako:
8. Do čeledi lipnicovitých nepatří tyto obilniny:
9. Správně sestavený osevní postup v daném zem. podniku by měl respektovat zejména:
10. Nejvíce pěstovanou speciální plodinou v ČR je:
11. Co znamená zkratka SDO?
12. „Precizní zemědělství“ je založeno především na:
13. Hlíznaté okopaniny pěstované na malých plochách jsou?
14. LPIS je:
15. Co je základním úkolem předseťové přípravy půdy:
16. Fenologické stupnice slouží ke sledování:
17. Co je to podsev:
18. Jednoletou olejninou není:
19. Pro jaké typy odrůd je důležitá kombinační schopnost?
20. Nejvíce zemědělské půdy se v ČR nachází ve výrobní oblasti:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…