Logo - Fytaci.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Získej MING! prověř si své znalosti

Novinky na oboru

Test

1. Jaké typy odrůd řepky se v ČR nejčastěji pěstují?
2. Len setý je především pěstován jako:
3. Co znamená zkratka SDO?
4. Rajonizace v oblasti pěstování rostlin je termín pro:
5. Tritikale je:
6. Ze skupiny luskovin se v ČR nejčastěji pěstuje:
7. Které rostlinné druhy, pěstované na orné půdě se tradičně používají k technickým účelům?
8. Označení rostlin C3 a C4 vyjadřuje:
9. Do čeledi lipnicovitých nepatří tyto obilniny:
10. Co je odrůda?
11. Jak jsou vyjádřeny konkrétní vlastnosti bonitovaných půdně ekologických jednotek?
12. Který z uvedených plevelů patří do skupiny přezimujících plevelů?
13. Nejvíce zemědělské půdy se v ČR nachází ve výrobní oblasti:
14. Běžné členění zemědělského půdního fondu v ČR je následující:
15. Krajinotvorná funkce pěstování rostlin spočívá v:
16. Jak nazýváme období klidu, kdy semena plevelů nejsou schopna klíčení, přestože jsou vytvořeny vhodné vnější podmínky pro klíčení?
17. Genetická variabilita se vytváří:
18. Plodem brambor je:
19. Nejvíce pěstovanou speciální plodinou v ČR je:
20. Výnos obilnin neovliňuje:
Kam dále?

Přečti si životní příběhy
absolventů…